Novinky
 • 08. 09.
  Rada ČMPS zve k účasti na online diskusním panelu o vzdělávání a akreditacích v psychologii. Více zde.
 • 07. 09.
  Cena Jiřího Diamanta pro rok 2021 vyhlášena! Uzávěrka: 15. října 2021.
 • 01. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 04. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 04. 08.
  Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon). Návrh se týkal znevýhodněného postavení soukromých dětských poradenských psychologů a speciálních pedagogů oproti jejich kolegům a kolegyním v síti PPP.
 • 23. 07.
  1. mezinárodní setkání sekce Politické psychologie – Psychologie demokracie při ČMPS.
 • 07. 07.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 30. 06.
  2. číslo E-psychologie právě vychází.
 • 24. 05.
 • 13. 05.
  Zveřejnili jsme záznamy přednášek webináře Sekce psychologie krizí, neštěstí a traumatu, ze dne 23. 4. 2021.
 • 04. 04.
  S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela PhDr. Hana Junová. Parte a vzpomínková stránka.
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
 • 21. 12.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
Výroční zpráva za rok 2006

Českomoravská psychologická společnost v roce 2006 čítala 932 individuálních členů a 2 členy kolektivní (Asociace klinických psychologů a Asociace poradenských psychologů). Rada ČMPS se v průběhu roku sešla 5x.

Organizační činnost ČMPS

 • Rada ČMPS v tomto roce průběžně připravovala 24. Psychologické dny na téma Prožívání sebe a měnícího se světa, které se konaly ve dnech 7.-9. září v Olomouci v prostorách Právnické fakulty. Sešlo se 293 účastníků z Čech a Slovenska, odeznělo 86 přednášek v 11 sekcích, bylo vystaveno 33 posterů, proběhl 1 workshop a 1 panelová diskuse.

 • V roce 2006 rada ČMPS udělila 11 významným osobnostem v oboru psychologie čestné členství v ČMPS. Jsou jimi doc. PhDr. Václav Břicháček, CSc., PhDr. Jaroslava Dittrichová, CSc., prof. PhDr. Jiří Hoskovec, CSc., PhDr. Hana Junová, prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc., prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc., doc. PhDr. Jiří Odehnal, CSc. (Im memoriam), prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc., doc. PhDr. Jan Srnec, CSc.

 • S podporou ČMPS se konal dne 19. 5. 2006 již 3. pracovní seminář Etické komise psychologů (EKPsy) na téma Problematika podávání zpráv o klientech. Záznam ze semináře byl uveřejněn v Čtvrtletním zpravodaji ČMPS č. 67/2006, s. 11-13 a na webových stránkách ČMPS.

 • Se záštitou ČMPS se konaly Studentské psychologické dny, tentokrát připravené katedrou psychologie FiF KU v Bratislavě ve dnech 11. - 12. 5. 2006. ČMPS finančně podpořila účast českých studentů-členů na této již tradiční univerzitní akci.

 • ČMPS byla jedním z partnerů 7. evropského kongresu Mezinárodní společnosti pro studium poruch chování – ISSPD, který se konal ve dnech 7. - 10. července 2006 v Praze za účasti cca 200 účastníků z 22 zemí.

 • ČMPS podpořila 20. kongres Evropské asociace studentů psychologie - EFPSA, který se konal ve dnech 30.4. - 7.5. 2006 ve Špindlerově mlýně, organizátorem byla Česká asociace studentů psychologie – ČASP.

 • Na Psychologických dnech dne 7. září 2006 se konal sněm ČMPS a volby do Rady ČMPS. Členové Rady ČMPS pro nové volební období jsou: PhDr. Zbyněk Galvas, PhDr. Václav Filec, PhDr. Daniel Heller, Mgr. Iva Holubcová, PhDr. Václav Mrštík, doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc., PhDr. Blanka Šestáková, PhDr. David Šmahel, PhD., PhDr. Jaroslav Šturma. Zápis ze sněmu byl publikován ve Čtvrtl. zpravodaji ČMPS č. 67/2006, s.1. Na jednání Rady dne 5. 10. 2006 členové zvolili funkce takto: předseda – PhDr. Jaroslav Šturma, místopředseda – PhDr. Daniel Heller, vědecká tajemnice – doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc., hospodář – PhDr. Václav Mrštík. Revizoři: PhDr. Zdena Chovancová, PhDr. Josef Lízner.

 • Dne 29. 11. 2006 se konalo plenární zasedání Rady vědeckých společností ČR, na kterém se konaly volby do výkonného výboru. Za ČMPS (společenské vědy) kandidovala PhDr. Hana Junová, která obdržela potřebný počet hlasů a bude tak nadále ČMPS v tomto orgánu zastupovat.

 • V prosinci 2006 byla spuštěna nová verze webových stránek ČMPS s redakčním administrativním systémem.

 • V průběhu roku se rada ČMPS zabývala 3 stížnostmi na činnost psychologa.

 • Spolupráce s nakladatelstvími Grada a Haworth (USA) pokračovala formou odborných recenzí vybraných titulů ve Čtvrtletním zpravodaji.

Vzdělávací činnost

Sekce klinické psychologie při ČMPS se podílela na 4 Klinicko-psychologických dnech:

 • 133. KPD - 9. 1. 2006 na téma: Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy
  Koordinátor: PhDr. Miloš Kučera, CSc.
 • 134. KPD - 13. 3. 2006 na téma: Právní a etické problémy v klinické psychologii
  Koordinátor: PhDr. Petr Goldmann
 • 135. KPD - 15. 5. 2006 na téma: Přilnutí (Attachment).
  Koordinátor: PhDr. Jaroslav Šturma
 • 136. KPD - 9. 10. 2006 – byl zrušen
 • 137. KPD - 11. 12. 2006 na téma: Diagnóza – pomoc nebo slepá ulička
  Koordinátor: PhDr. Petr Goldmann.

Sekce psychologie zdraví při ČMPS (předseda doc. PhDr. Vladimír Kebza) uspořádala ve spolupráci s ÚPPV SU Opava a SZÚ Praha ve dnech 19. - 21. 5. 2006 ve Vernířo- vicích u Šumperka celostátní konferenci s mezinárodní účastí. Témata programu: Životní styl a zdraví – Stres v životě současnosti – Sociální opora – Kvalita života – Psychická a tělesná odolnost – Nerovnosti ve zdraví.

Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS (předsedkyně PhDr. Jana Burianová, nově Mgr. Hana Chýlová) uspořádala dne 7. 12. 2006 v Praze seminář na téma „Pracovní motivace – rady, návody, zkušenosti z pohledu poradenství psychologie práce a organizace“. Přednášel doc. PhDr. Luděk Kolman, PhDr. Kateřina Chamoutová, Mgr. Gabriela Sviantoková, Bc. Cyril Höschl. Součástí programu byl diskusní panel k tématu. Na tomto semináři proběhly volby, novou předsedkyní byla zvolena Mgr. Hana Chýlová z katedry psychologie Provozně ekonomické fakulty na ČZU.

Sekce vývojové psychologie při ČMPS (předsedkyně doc. PhDr. Lenka Šulová) uspořádala dne 12. 5. 2006 v Praze ve spolupráci s katedrou psychologie FF UK mezinárodní konferenci věnovanou památce prof. Matejčka.

Pracovní skupina pro neuropsychologii při ČMPS (vedoucí PhDr. Petr Kulišťák) uspořádala tyto semináře:

 • 23. 3. 2006 - 62. pracovní seminář neuropsychologů
  MUDr. Karel Blahna: O protorové orientaci a její neurobiologii
 • 25. 5. 2006 - 63. pracovní seminář neuropsychologů
  RNDr. et PhDr. Karel Červinka: Kazuistiky lézí pravostranného frontálního laloku s následnými typickými projevy psychotickými
 • 2. 11. 2006 - 64. pracovní seminář neuropsychologů
  RNDr. Vladimír Blažek: Percepce obličeje a obličejová neurokognitivní síť aneb jak se poznáváme podle tváře a co se při tom děje v mozku

Pracovní skupina E. Urbana pro náboženskou psychologii při ČMPS (vedoucí PhDr. Zbyněk Galvas) uspořádala v průběhu roku 3 přednášky. Současně připravovala konání mezinárodní konference o spiritualitě, která se bude konat v Praze v září 2007. Spolupořadatelé jsou Psychologický ústav Akademie věd, Katolická teologická fakulta UK a Mezinárodní společnost pro studium náboženství.

Pracovní skupina pro soudně znaleckou činnost v opatrovnických věcech při ČMPS(vedoucí PhDr. Eduard Bakalář) se sešla zpravidla jednou do měsíce a diskutovala aktuální otázky z praxe a možné postupy a formy spolupráce s dalšími odborníky (právníky, soudci, z oblasti legislativy).

Zahraniční aktivity

26. mezinárodního kongresu aplikované psychologie, který se konal ve dnech 16. - 21. července 2006 v Aténách, se v rámci grantu ČMPS aktivně účastnil PhDr. Miloslav Šolc, Mgr. Jana Malíková a doc. PhDr. Marek Blatný.

Projekty

V roce 2006 realizovala ČMPS dva projekty podporované Akademií věd ČR. Projekt Informační a poradenský servis ČMPS podpořil vydání čtyř čísel Čtvrtletního zpravodaje ČMPS a podílel se na zajištění informačního zázemí pro psychology i veřejnost. Umožnil také rekonstrukci webových stránek ČMPS a jejich pravidelnou aktualizaci.

Projekt Podpora vědecké činnosti ČMPS v roce 2006 podpořil realizaci odborných akcí sekcí a pracovních skupin.

Rada ČMPS v součinnosti s předsednictvem Unie psychologických asociací ČR realizovala 2. rok projektu v programu vědy a výzkumu - mezinárodní spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Podpora účasti psychologů-reprezentantů ČR ve vrcholných orgánech EFPA“.

Chod sekretariátu společnosti byl zajišťován z členských příspěvků, které byly také použity pro nutnou finanční spoluúčast na výše zmíněných projektech.

PhDr. Jaroslav Šturma
předseda