Novinky
 • 17. 04.
  Rada ČMPS oceňuje vyjádření MŠMT z 15. 4. 24, kde je uvedeno, že "záměr [snížení kvalifikačních požadavků na školní psychology] nebude realizován." Stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR k záměru zde.
 • 04. 04.
  Program 207. Klinicko-psychologického dne 13. 5. 2024 naleznete zde.
 • 31. 03.
  Vyšlo 1. číslo 18. ročníku E-psychologie.
 • 09. 03.
  Nové číslo online magazínu EFPA informuje nejen o aktivitách EFPA na evropské úrovni.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 24. 12.
 • 22. 12.
  Vážené kolegyně a kolegové,
  ve čtvrtek 21.12. se změnil náš svět. Chtěli bychom vyjádřit upřímnou lítost a sounáležitost se všemi osobami, které prožily bezprostředně nebo v blízkosti svých dětí, kamarádů, rodinných příslušníků, spolupracovníků a přátel tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Více ...
 • 18. 12.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
Výroční zpráva za rok 2005

Českomoravská psychologická společnost v roce 2005 čítala 975 individuálních členů a 2 členy kolektivní (Asociace klinických psychologů a Asociace poradenských psychologů). Rada ČMPS se v průběhu roku sešla 5x.

Organizační činnost ČMPS

 • ČMPS spolupracovala s Pracovní skupinou pro raný vývoj při České pediatrické společnosti ČLS JEP na pořádání odborného kurzu "Behavioral observation of parent-infant interaction as a tool for early detection and prevention of disorders of behavioral regulation and parent-infant relationships in infancy (I/II)", lektorka prof. MUDr. Mechthild Papoušková z Mnichova, Praha, 10.-13. 2. 2005.
 • Dne 17. 3. 2005 se uskutečnilo rozšířené jednání rady ČMPS. Členové rady spolu s předsedy sekcí a vedoucími pracovních skupin při ČMPS diskutovali aktuální dění a další možnou činnost.
 • Dne 28. 4. 2005 se konalo setkání zástupců asociací k etickým otázkám psychologické profese, kterou iniciovala rada ČMPS. Na toto jednání navázala dne 22. 6. 2005 ustavující schůze Etické komise psychologů (EKPsy) jako koordinačního etického orgánu, přístupného i studentům. Dne 5. 9. 2005 se uskutečnil pracovní seminář na téma Syndrom zavrženého/odcizeného rodiče, dne 18.10. 2005 bylo jednáno o tématu Psychoterapie nebo sebezkušenost aneb komu je určená psychoterapie. Záznamy z obou seminářů byly otištěny v Čtvrtletním zpravodaji č. 64/2005, s. 12-16.
 • Se záštitou ČMPS se konaly Studentské psychologické dny, tentokrát připravené katedrou psychologie FF UK v Praze ve dnech 4. - 6. 5. 2005. ČMPS poskytla své publikace jako ocenění pro aktivně se účastnící studenty.
 • V srpnu 2005 byl dokončeny přípravy vydání sborníku z Psychologických dnů 2004 : "Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování" (tištěný souhrn abstraktů s přílohou plných textů na CD-ROM), vydala jej Filosofická fakulta UP Olomouc ve spolupráci s ČMPS, distribuce byla zahájena v září.
 • ČMPS se podílela na konání 23. Psychologických dnů, které se konaly v Brati­slavě ve dnech 8.-10. 9. 2005, v průběhu se uskutečnila schůzka zástupců rady ČMPS a nově zvoleného hlavního výboru SPS.
 • V průběhu roku 2005 se rada ČMPS podílela na přípravách mezinárodní konference náboženské psychologie na téma spirituality, která je plánována v termínu 21.- 23. 9. 2007 v Praze.
 • V roce 2005 rada ČMPS podpořila svým doporučením projekt Canisterapeutické asociace a přijala nabídku ke spolupráci na programu 7. evropského kongresu ISSPD Praha 2006 (Mezinárodní společnost pro studium poruch chování). Předseda ČMPS, PhDr. Jaroslav Šturma byl pozván k aktivní účasti na konferenci "Podpora duševního zdraví", konané ve Státním zdravotním ústavu dne 22. 11. 2005.
 • Rada ČMPS spolupracuje s Českou asociací studentů psychologie, v průběhu roku 2005 se 2x účastnil zástupce jednání rady.
 • Spolupráce s vydavatelstvími Grada, Haworth (USA) a Triton pokračovala formou odborných recenzí vybraných titulů ve Čtvrtletním zpravodaji.

Vzdělávací činnost

Sekce klinické psychologie při ČMPS se podílela na 5 Klinicko-psychologických dnech:

 • 128. KPD - 10. 1. 2005 na téma: Poznáváme nadané příklady z praxe i výzkumu. Koordinátor: PhDr. Eva Vondráková.
 • 129. KPD - 14. 3. 2005 na téma: Organicita nebo kognitivní deficit? Koordinátor: Mgr. Marek Preiss
 • 130. KPD - 9. 5. 2005 na téma: Hyperkinetické poruchy. Koordinátor: doc. MUDr. Eva Malá
 • 131. KPD - 10. 10. 2005 na téma: Potřeba bezpečí v práci pomáhajících profesí. Koordinátor: PhDr. Jana Procházková
 • 132. KPD - 12. 12. 2005 na téma: Rorschach a jeho přesahy. Koordinátor: PhDr. Petr Goldmann.

Sekce psychologie zdraví při ČMPS (předseda doc. PhDr. Vladimír Kebza) uspořádala ve spolupráci s ÚPPV SU Opava a SZÚ Praha ve dnech 20. - 22. 5. 2005 celostátní konferenci s mezinárodní účastí. Témata programu:

 • Životní styl a zdraví
 • Stres v životě současnosti Sociální opora Kvalita života
 • Psychická a tělesná odolnost Nerovnosti ve zdraví.

Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS (předsedkyně PhDr. Jana Burianová) Dne 8. 12. 2005 byl v Praze uspořádán seminář na téma "Nové trendy a aktuální problémy pracovní motivace". Přednášel doc. PhDr. Luděk Kolman, ing. Pavel Michálek, PhDr. Kateřina Chamoutová, Mgr. Hana Chamoutová. Součástí programu byl diskusní panel.

Sekce pedagogické psychologie při ČMPS (předsedkyně doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.) spolupořádala dne 25. ledna 2005 v Praze Poradenský den na téma Proměny pora­denského systému ve školství (od Vladimíra Hrabala st. do současnosti).

Pracovní skupina pro neuropsychologii při ČMPS (vedoucí PhDr. Petr Kulišťák) uspořádala tyto semináře:

 • 31. 3. 2005 - 58. pracovní seminář neuropsychologů - MUDr. Jan Farda: Sexuální poruchy v rehabilitaci
 • 28. 4. 2005 - 59. pracovní seminář neuropsychologů - PhDr. Karel Plocek: Individuační proces a přechodové stavy
 • 3. 11. 2005 - 60. pracovní seminář neuropsychologů - MUDr. Jiří Mellan: Mozek jako sexuální orgán
 • 24. 11. 2005 - 61. pracovní seminář neuropsychologů - Aktuality oboru otevřená diskuse účastníků.

Pracovní skupina E. Urbana pro náboženskou psychologii při ČMPS (vedoucí PhDr. Zbyněk Galvas) uspořádala přednášky:

 • 10. 5. 2005 ThDr. Jiří Skoblík: Křesťanství a etika
 • 11. 10. 2005 MUDr. Prokop Remeš: Náboženský fanatismus a terorismus
 • 13. 12. 2005 Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý: Aktuální trendy v náboženské psychologii. Zpráva z cesty do USA.

Pracovní skupina zahájila přípravu mezinárodní konference psychologie náboženství na téma Spiritualita (2007). Spolupořadatelé jsou Psychologický ústav Akademie věd, Katolická teologická fakulta UK a Mezinárodní společnost pro studium náboženství.

Pracovní skupina pro soudně znaleckou činnost v opatrovnických věcech při ČMPS (vedoucí PhDr. Eduard Bakalář) na svých schůzkách diskutovala jednak aktuální případy z praxe, jednak možné postupy a formy spolupráce s dalšími odborníky (právníky, soudci, z oblasti legislativy). Zabývala se návrhem rodinného práva, jež dostala k připomínkování.

Pracovní skupina pro terapii pevným objetím podle J. Prekopové při ČMPS (koordinuje PhDr. Jaroslav Šturma) V roce 2005 se skupina věnovala dalšímu vzdělávání v problematice terapie pevným objetím.

Zahraniční aktivity

9. mezinárodní kongres psychologie EFPA se konal ve dnech 9. - 13. 8. 2005 v Granadě. Za ČMPS se jej aktivně zúčastnil PhDr. Daniel Heller.

Projekty

V roce 2005 realizovala ČMPS dva projekty podporované Akademií věd ČR. Projekt Informační a poradenský servis ČMPS umožnil vydání čtyř čísel Čtvrtletního zpravodaje ČMPS a podílel se na zajištění informačního zázemí pro psychology i veřejnost včetně pravidelné aktualizace webových stránek ČMPS.

Projekt Podpora vědeckých akcí ČMPS v roce 2005 podpořil realizaci odborných akcí sekcí a pracovních skupin.

Pro léta 2005-2008 byl schválen projekt v programu vědy a výzkumu - mezinárodní spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem "Podpora účasti psychologů-reprezentantů ČR ve vrcholných orgánech EFPA".

Chod sekretariátu společnosti byl zajišťován z členských příspěvků, které byly také použity pro nutnou finanční spoluúčast na výše zmíněných projektech.

V Praze 28. ledna 2006, PhDr. Jaroslav Šturma