Novinky
 • 08. 09.
  Rada ČMPS zve k účasti na online diskusním panelu o vzdělávání a akreditacích v psychologii. Více zde.
 • 07. 09.
  Cena Jiřího Diamanta pro rok 2021 vyhlášena! Uzávěrka: 15. října 2021.
 • 01. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 04. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 04. 08.
  Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon). Návrh se týkal znevýhodněného postavení soukromých dětských poradenských psychologů a speciálních pedagogů oproti jejich kolegům a kolegyním v síti PPP.
 • 23. 07.
  1. mezinárodní setkání sekce Politické psychologie – Psychologie demokracie při ČMPS.
 • 07. 07.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 30. 06.
  2. číslo E-psychologie právě vychází.
 • 24. 05.
 • 13. 05.
  Zveřejnili jsme záznamy přednášek webináře Sekce psychologie krizí, neštěstí a traumatu, ze dne 23. 4. 2021.
 • 04. 04.
  S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela PhDr. Hana Junová. Parte a vzpomínková stránka.
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
 • 21. 12.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
Výroční zpráva za rok 2009

ČM Psychologická společnost v roce 2009 měla 850 individuálních členů a 2 členy kolektivní (Asociace klinických psychologů a Asociace poradenských psychologů). Rada ČMPS se v průběhu roku sešla 4x.

Organizační činnost ČMPS

 1. V únoru 2009 se PhDr. Jaroslav Šturma jako zástupce rady ČMPS účastnil společného jednání se zástupci stálé pracovní skupiny Akreditační komise vlády ČR, kateder připravujících psychology v ČR, IPVZ, MŠMT, MZd, Psychologického ústavu AV ČR, Unie PA, AKP. Na tomto jednání přednesl stanovisko vzešlé z prosincového jednání zástupců kateder psychologie. Jednalo se zejména o možnostech akreditace kurzu Psycholog ve zdravotnictví, jehož absolvování již v rámci pregraduálního studia by umožnilo zkrátit postgraduální přípravu pro vykonávání profese psychologa v resortu zdravotnictví. Jedním z témat byl model Europsy a jeho Národní akreditační komise, ČMPS je zastupována dr. Šturmou.
 2. PhDr. Jaroslav Šturma zastupoval ČMPS na mezinárodní konferenci k rodinné politice: „Rodičovská péče a politika zaměstnanosti: kolize nebo komplementarita?“, která se konala v rámci českého předsednictví ve dnech 5. - 6. února v Praze. Byla diskutována krom jiného problematika umisťování dětí do jeslí, babyboxů apod.
 3. Rada ČMPS spolupracovala na přípravách XXVII. Psychologických dnech, které se konaly ve dnech 9. – 11. 9. 2009 v Bratislavě. Téma: Premeny psychológie v európskom priestore.
 4. ČMPS podpořila 10. ročník Studentských psychologických dnů, který se konal ve dnech 23. – 24. 4. 2009 4. 4. 2009 na Katedře psychologie PedF UK v Praze. Radu ČMPS zastoupili PhDr. Zbyněk Galvas a Mgr. Iva Holubcová.
 5. Rada ČMPS připravila k vydání příspěvky z XXVI. Psychologických dnů - sborník s názvem Já &my a oni vyšel ve spolupráci s Fakultou sportovních studií MU v Brně.
 6. Rada ČMPS v zastoupení dr. Jaroslava Šturmy a ve spolupráci s německou Společností pro pevné objetí uspořádala kongres k 80. výročí narození dr. Prekopové, konaném v říjnu v Praze, počet účastníků dosáhl ke 150.
 7. Při ČMPS vznikly dvě nové pracovní skupiny - pracovní skupina pro raný vývoj dětí (koordinátorkami jsou PhDr. Daniela Sobotková, CSc. a Mgr. Hana Jahnová, které ve spolupráci s Mgr. Evou Pavlíkovou organizovaly Iniciační konferenci pracovní skupiny pro raný vývoj dětí při ČMPS, 19. 6. 2009, Brno) a pracovní skupina pro testy a testování (koordinátor doc. PhDr. Tomáš Urbánek).
 8. Rada ČMPS podala v roce 2009 tři grantové žádosti k Radě vědeckých společností při AV ČR.
 9. Rada ČMPS započala přípravu pro XXVIII. Psychologické dny (2010), stanovila hlavní téma (Cesty psychologie a psychologie cest) a na základě vyjádření řady členů ČMPS rozhodla o změně dnů konání, a to od středy do pátku.
 10. V průběhu roku 2009 se rada ČMPS zabývala 13 dotazy z problematiky etiky v psychologické činnosti.

Vzdělávací činnost

Sekce klinické psychologie při ČMPS (vedoucí Mgr. Ivana Holubcová) se podílela na 5 Klinicko-psychologických dnech:
 • 148. KPD - 12. ledna 2009 na téma: Rodiče mají problémy - a co dítě? (koordinátorka Mgr. Ivana Holubcová)
 • 149.KPD - 9. března 2009 na téma: Práce psychologa s onkologicky nemocnými (koordinátorka doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D.)
 • 150. KPD - 11. května 2009 na téma: Ohrožené a traumatizované dítě, syndrom CAN (koordinátorka PhDr. Alexandra Fraňková)
 • 151. KPD - 12. října 2009 na téma: Trénování paměti (koordinátor doc. PhDr. Marek Preiss)
 • 152. KPD - 14. prosince 2009 na téma: Soudněznalecká problematika v klinické psychologii (koordinátor PhDr. Petr Goldmann).
Sekce psychologie zdraví při ČMPS (předseda doc. PhDr. Vladimír Kebza)
uspořádala ve spolupráci s ÚPPV SU v Opavě a SZÚ v Praze ve dnech 22. - 24. 5. 2009 ve Vernířovicích u Šumperka celostátní konferenci s mezinárodní účastí.
Témata programu: Životní styl a zdraví – Stres v životě současnosti – Sociální opora – Kvalita života – Psychická a tělesná odolnost – Nerovnosti ve zdraví. Sekce zřídila samostatnou webovou stránku určenou této výroční konferenci.

Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS (předsedkyně Mgr. Hana Chýlová)

 • V dubnu 2009 se konal v Praze jarní seminář na téma Mobbing - tichá epidemie, s lektory PhDr. Lenkou Svobodou a PhDr. Pavlem Beňo.
 • Dne 10. 12. 2009 sekce uspořádala v Praze seminář na téma „Péče o zaměstnance“. Přednášeli doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., PhDr. Tamara Hrachovinová, doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc. a Mgr. Lenka Vybíralová.

Sekce interkulturní psychologie při ČMPS (předseda doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.)
Dne 29. 4. 2009 uspořádal výbor sekce druhý výcvikový seminář interkulturních dovedností pro psychology. Zpráva ze semináře a prezentace jsou dostupné na podstránce sekce (cmpsy.cz/?page=interpsy).

Pracovní skupina pro neuropsychologii při ČMPS (vedoucí PhDr. Petr Kulišťák) uspořádala tyto semináře:

 • 72. pracovní seminář neuropsychologů - 30. 4. 2009 Poznáme člověka podle jeho tváře? (vliv rysů lidské tváře na komunikaci s jejím majitelem) Anna Rubešová, Přírodovědecká fakulta a Fakulta humanitních studií UK, Praha (www.fhs.cuni.cz/etologie)
 • 73. pracovní seminář neuropsychologů - 28. 5. 2009
  Zrcadlové neurony mozku a empatie s reálnou a fiktivní postavou
  Miloslav Novák, katedra filmových studii FF UK
  Lenka Misařová, katedra psychologie FF UK, Filmová věda a psychologie FF, UK Praha
 • 74. pracovní seminář neuropsychologů - 22. 10. 2009
  Evolučně psychiatrické "pohádky" (Host z Přírodovědecké fakulty UK)
 • 75. pracovní seminář neuropsychologů - 26. 11. 2009
  Páchneme, anebo voníme si navzájem? (Pavlína Lenochová, Přírodovědecká fakulta UK)
Pracovní skupina E. Urbana pro náboženskou psychologii při ČMPS (vedoucí PhDr. Zbyněk Galvas) uspořádala v průběhu roku tyto přednášky:
 • 10. března 2009 - PhDr. Zbyněk Galvas: Celibát - dar nebo přítěž? Psychologické a teologické aspekty celibátu.
 • 12. května 2009 - Mgr. Veronika Skýpalová: Psychologické aspekty svátosti smíření v římskokatolické církvi
 • 13. října 2009 - Mgr. Barbora Zajacová: Psychologická a teologická problematika křesťanské glosolálie

Západočeská pobočka při ČMPS (předsedkyně PhDr. Blanka Šestáková)
uspořádala ve spolupráci s katedrou psychologie Pedagogické fakulty ZČU a psychologickým pracovištěm FN Plzeň dne 4. 12. 2009 Plzeňský Psychologický den IV.: „Víme, co se děje?“ Zaznělo zde 7 referátů z různých oborů aplikované psychologie.

Projekty

V roce 2009 realizovala ČMPS tři projekty podporované Akademií věd ČR. Projekt Informační a poradenský servis ČMPS podpořil vydání čtyř čísel Čtvrtletního zpravodaje ČMPS, průběžnou aktualizaci webových stránek a písemné zodpovězení 43 dotazů z řad psychologů a veřejnosti.
Projekt Vědecká činnosti ČMPS v roce 2009 podpořil realizaci odborných akcí sekcí a pracovních skupin při ČMPS. Projekt E-psychologie - elektronický časopis ČMPS zajistil vydání 4 čísel odborného recenzovaného periodika v prostředí internetu pro oblast psychologické teorie, výzkumu a praxe. E-psychologie byla zařazena do celosvětové databáze EBSCO.
Prostřednictvím grantu od Národního vzdělávacího fondu (Norské fondy) se podařilo financovat aktivní účast 6 členů ČMPS na 11. Evropském kongresu psychologie v Oslo.
Rada ČMPS v součinnosti s předsednictvem Unie psychologických asociací ČR realizovala 1. rok projektu v programu vědy a výzkumu - mezinárodní spolupráce u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Podpora účasti psychologů-reprezentantů ČR ve vrcholných orgánech EFPA.

Chod kanceláře ČMPS byl zajišťován z členských příspěvků, které byly rovněž použity pro finanční spoluúčast na výše zmíněných projektech. Administrativní a projektová činnost ČMPS byla realizována formou nákupu služeb a příležitostnou studentskou výpomocí.

V Praze 30. června 2010
PhDr. Jaroslav Šturma, předseda ČMPS