Novinky
 • 17. 04.
  Rada ČMPS oceňuje vyjádření MŠMT z 15. 4. 24, kde je uvedeno, že "záměr [snížení kvalifikačních požadavků na školní psychology] nebude realizován." Stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR k záměru zde.
 • 04. 04.
  Program 207. Klinicko-psychologického dne 13. 5. 2024 naleznete zde.
 • 31. 03.
  Vyšlo 1. číslo 18. ročníku E-psychologie.
 • 09. 03.
  Nové číslo online magazínu EFPA informuje nejen o aktivitách EFPA na evropské úrovni.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 24. 12.
 • 22. 12.
  Vážené kolegyně a kolegové,
  ve čtvrtek 21.12. se změnil náš svět. Chtěli bychom vyjádřit upřímnou lítost a sounáležitost se všemi osobami, které prožily bezprostředně nebo v blízkosti svých dětí, kamarádů, rodinných příslušníků, spolupracovníků a přátel tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Více ...
 • 18. 12.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
Výroční zpráva za rok 2007

ČM Psychologická společnost v roce 2007 čítala 890 individuálních členů a 2 členy kolektivní (Asociace klinických psychologů a Asociace poradenských psychologů). Rada ČMPS se v průběhu roku sešla 6x.

Organizační činnost ČMPS
 • Dne 25. ledna 2007 se konalo rozšířené jednání Rady ČMPS spolu s předsedy a vedoucími jednotlivých sekcí a pracovních skupin při ČMPS.
 • Rada ČMPS spolu s katedrou psychologie FF UK v Praze připravila vydání sborníku z 24. Psychologických dnů s názvem Prožívání sebe a měnícího se světa v podobě tištěného souhrnu abstraktů a CD-ROM s úplnými texty přednášek a fotogalerií z konference.
 • Rada ČMPS zahájila nový projekt elektronického časopisu s názvem E-psychologie, první číslo vyšlo 21. listopadu 2007.
 • Byla vydána 4 čísla Čtvrtletního zpravodaje ČMPS.
 • S podporou ČMPS se konal dne 12. března 2007 v Praze 4. pracovní seminář Etické komise psychologů (EKPsy) o aktuálních etických tématech v psychologické obci (koordinátor PhDr. Jana Procházková). Záznam ze semináře byl uveřejněn v Čtvrtletním zpravodaji ČMPS č. 70/2007, s. 14-15 a je umístěn na webových stránkách ČMPS.
 • Katedra psychologie Provozně ekonomické fakulty ČZU ve spolupráci s ČMPS uspořádala dne 19. 3. 2007 odborný seminář na téma Interkulturní psychologie. Semináře se zúčastnil profesor Geert Hofstede a přednesl přednášku na téma Cultures' recent consequences. Dále zaznělo 12 referátů. V rámci semináře byla založena Sekce interkulturní psychologie při ČMPS , předsedou byl zvolen doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc. (ČZU Praha), členové výboru sekce jsou Mgr. Šárka Alföldy (FF UK Praha), doc. PhDr. Jiří Kulka (soukromá praxe, Brno) a Mgr. Ing. Martin Lukeš, PhD. (VŠE Praha).
 • Se záštitou a podporou ČMPS se konaly Studentské psychologické dny, v tomto roce připravené katedrou psychologie FSS MU v Brně ve dnech 26. - 27. 4. 2007.
 • Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. se účastnila plenárního zasedání Světové konference o rodině 2007 (World Family Conference) v Praze s vyžádaným referátem na téma: Výzkum rodiny v kontextu multidisciplinární péče o rodinu (18. 5. 2007).
 • ČMPS se podílela na přípravě X. evropského kongresu psychologie s tématem Mapping of Psychological Knowledge for Society, který se konal v Praze pod záštitou EFPA ve dnech 3. - 6. července 2007 za účasti cca 2200 účastníků z 69 zemí.
 • V rámci X. evropského kongresu psychologie uspořádala Rada ČMPS dne 4. 7. 2007 odborné sympozium k 80. výročí založení Psychologické společnosti, v němž zaznělo 9 referátů a proběhlo neformální přátelské setkání. Několik fotografií ze sympozia zde
 • Slovenská psychologická společnost a Českomoravská psychologická společnost uspořádaly společně ve dnech 6.- 8. září 2007 v Trenčíně XXV. Psychologické dny 2007 na téma Metanoia - harmonie člověka
 • Ve dnech 21. 9. – 23. 9. 2007 se v Praze konala mezinárodní konference o spiritualitě (International Conference on Spirituality). Pořádala ji Českomoravská psychologická společnost spolu s Psychologickým ústavem Akademie věd a Katolickou teologickou fakultou UK. Odbornou záštitu poskytla International Association for the Psychology of Religion. Konference se zúčastnilo 87 aktivních účastníků ze čtyř kontinentů a 27 zemí světa.
 • Předseda ČMPS, PhDr. Jaroslav Šturma, obdržel cenu ministra zdravotnictví 2007 za rozvoj zdravotně sociální péče na základě nominací sdružení působících v této oblasti.
 • V průběhu roku se rada ČMPS zabývala 3 stížnostmi na činnost psychologa a 1 podnětem k činnosti občanského sdružení činného v oblasti poradenské psychologie.
 • Rada ČMPS jednala s nakladatelstvím Portál kvůli personálním změnám v redakční radě časopisu Psychologie Dnes s cílem udržet kvalitu tohoto měsíčníku popularizujícího obor psychologie.
 • Spolupráce s nakladatelstvím Haworth Press (USA) pokračovala formou odborných recenzí vybraných titulů ve Čtvrtletním zpravodaji.

Vzdělávací činnost

Sekce klinické psychologie při ČMPS se podílela na 5 Klinicko-psychologických dnech:
 • 138. KPD - 8. ledna 2007 na téma: Když děti dospívají... (koordinátor: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.)
 • 139.KPD - 12. března 2007 na téma: Klinický psycholog a somatické obory (koordinátor: PhDr. Petr Goldmann)
 • 140. KPD - 14. května 2007 na téma: Biodromální přístup ke studiu člověka (Od narození do 50 let). Současný stav dlouhodobého sledování duševního a tělesného vývoje jedince od narození a některé výsledky Pražské studie (kohorta 1956-60) a Brněnské studie (kohorta 1961-65). (koordinátor: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.)
 • 141. KPD - 8. 10. 2007 na téma: Pár, rodiče a děti v psychoanalytické psychoterapii (koordinátor: PhDr. Martina Pilařová)
 • 142. KPD - 10. 12. 2007 na téma: Klinický psycholog v roli znalce (koordinátor: PhDr. Petr Goldmann).

Sekce psychologie zdraví při ČMPS (předseda doc. PhDr. Vladimír Kebza) uspořádala ve spolupráci s ÚPPV SU v Opavě a SZÚ v Praze ve dnech 18. - 20. 5. 2007 ve Vernířovicích u Šumperka celostátní konferenci s mezinárodní účastí. Témata programu: Životní styl a zdraví – Stres v životě současnosti – Sociální opora – Kvalita života – Psychická a tělesná odolnost – Nerovnosti ve zdraví.

Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS (předsedkyně Mgr. Hana Chýlová)
Dne 7. 12. 2007 sekce uspořádala v Praze seminář na téma „Vybrané možnosti ovlivňování motivace nezaměstnaných“. Přednášel doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc., PhDr. Ing. Eva Jarošová, PhD. PhDr. Lenka Svobodová, Ing. Mgr. Martin Lukeš, doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. Součástí programu byla interaktivní část vedená doc. Kolmanem k tématu modifikace organizačního chování jako možnosti práce s nezaměstnanými. Prezentace ze semináře a fotogalerie jsou přístupné zde.

Sekce pedagogické psychologie při ČMPS (předsedkyně doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.)
uspořádala spolu s katedrou pedagogické a školní psychologie PedF UK Praha dne 2. listopadu 2007 přednášku na téma: The Psychobiological Emotion Regulation: Health Risk of Emotional Inhibition (prof. Harald C. Traue, Univerzitní klinika pro psychosomatickou medicínu a psychoterapii, Ulm).

Sekce interkulturní psychologie při ČMPS (předseda doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.)
byla založena 19. 3. 2007. Dne 17. 10. 2007 uspořádal výbor sekce odborný seminář na téma Interkulturní problémy v psychologické praxi. Cílem semináře bylo seznámit širší psychologickou veřejnost s poznatky a možnostmi využití interkulturní psychologie, zaznělo zde 5 prakticky zaměřených příspěvků. Zpráva ze semináře byla uveřejněná ve Čtvrtl. zpravodaji ČMPS č. 72/2007 a dostupná zde.

Pracovní skupina pro neuropsychologii při ČMPS (vedoucí PhDr. Petr Kulišťák) uspořádala tyto semináře:

 • 29. 3. 2007 - 65. pracovní seminář neuropsychologů:
  Eva Otterová: Neuro-psycho-terapie
 • 31. 5. 2007 - 66. pracovní seminář neuropsychologů
  Radka Kawaciuková: Wisconsinský test třídění karet v klinické praxi
 • 22. 11. 2007 - 67. pracovní seminář neuropsychologů
  PhDr. Jiří Tyl: Psychoanalýza a neurověda

Pracovní skupina E. Urbana pro náboženskou psychologii při ČMPS (vedoucí PhDr. Zbyněk Galvas) uspořádala v průběhu roku tyto přednášky:

 • 13. března 2007 - PhDr. Daniel Heller: Fenomén času z hlediska psychologie
 • 9. října 2007 - MUDr. Eva Kalvínská: Poslání a záměry Sekce krizové asistence při Společnosti lékařské etiky ČLS JEP
Členové se podíleli na organizaci mezinárodní konference o spiritualitě (21. 9. – 23. 9. 2007, Praha). Zpráva z konference byla uveřejněna ve Čtvrtl. zpravodaji ČMPS č. 72/2007.

Pracovní skupina pro soudně znaleckou činnost v opatrovnických věcech při ČMPS (vedoucí PhDr. Eduard Bakalář)
se sešla zpravidla jednou za dva měsíce a diskutovala aktuální otázky z praxe soudněznaleckých posudků a vhodné postupy práce psychologa-soudního znalce. Navázala také spolupráci se subkatedrou soudní psychologie a psychiatrie IPVZ v oblasti vzdělávání soudců a soudních znalců.

Západočeská pobočka při ČMPS (předsedkyně PhDr. Blanka Šestáková)
uspořádala ve spolupráci s katedrou psychologie Pedagogické fakulty ZČU a psychologickým pracovištěm FN Plzeň dne 14. 12. 2007 Plzeňský psychologický den II. Zaznělo zde 7 referátů z různých oborů aplikované psychologie.

Zahraniční aktivity

PhDr. Jaroslav Šturma se na pozvání prezidentky Americké psychologické asociace účastnil výročního kongresu APA (Convention 2007), který se konal ve dnech 17. - 20. srpna 2007 v San Francisku, USA. Na 25. Psychologických dnech v Trenčíně ve dnech 6.- 8. září 2007 zastupovali radu ČMPS PhDr. Jaroslav Šturma, PhDr. Daniel Heller a PhDr. Blanka Šestáková.

Projekty

V roce 2007 realizovala ČMPS tři projekty podporované Akademií věd ČR. Projekt Informační a poradenský servis ČMPS podpořil vydání čtyř čísel Čtvrtletního zpravodaje ČMPS a podílel se na zkvalitnění informačního zázemí pro psychology i veřejnost.

Projekt Vědecké činnosti ČMPS v roce 2007 podpořil realizaci odborných akcí sekcí a pracovních skupin při ČMPS.

Projekt Elektronický časopis pro psychologii podpořil vznik odborného recenzovaného periodika v prostředí internetu pro oblast psychologické teorie, výzkumu a praxe. Byla rozpracována koncepce časopisu, sestavena redakční rada a vydáno 1. číslo.

Rada ČMPS v součinnosti s předsednictvem Unie psychologických asociací ČR realizovala 3. rok projektu v programu vědy a výzkumu - mezinárodní spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Podpora účasti psychologů-reprezentantů ČR ve vrcholných orgánech EFPA“.
Chod sekretariátu společnosti byl zajišťován z členských příspěvků, které byly také použity pro nutnou finanční spoluúčast na výše zmíněných projektech.

V Praze 29. ledna 2008

PhDr. Jaroslav Šturma
předseda