Novinky
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 01. 01.
 • 29. 12.
  4. číslo letošního ročníku E-psychologie právě vyšlo.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 12. 12.
  Sborník abstraktů z Psychologických dnů 2022 s prolinky na videozáznamy některých přednášek je již k dispozici.
 • 03. 11.
  Bulletin IUPsyS, 4, 2022 k dispozici zde.
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web ; infografika )
 • 02. 07.
  ScienceForUkraine-YSC survey on Ukrainian researchers abroad [link]
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 27. 04.
  Výzva k účasti na výzkumu.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 07. 03.
  Užitečné materiály umisťujeme přímo na náš Facebook..
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Pro veřejnost
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění a sdílení dotazníku JUPSYCOR zaměřeného na prožívání české populace v době změn, které nás provázejí od roku 2020.
Projekt JUPSYCOR (www.jupsycor.cz) v minulých letech sledoval a popisoval duševní stav lidí v ČR, zejména v průběhu epidemie COVID-19 v ČR. Nyní je naším záměrem získat aktualizovaná data o změnách v emočním prožívání a psychické pohodě v roce 2022. I nyní je důležité shromáždit výpovědi lidí a porozumět jim.
Budeme Vám vděční, pokud se našeho výzkumu zúčastníte a budete ho sdílet mezi Vašimi známými, kolegy či studenty, například přes sociální sítě nebo poštu Vaší organizace. Dotazník je zcela anonymní a doba jeho vyplnění je přibližně 10 minut.
Odkaz na dotazník JUPSYCOR

Předem děkujeme za Vaši ochotu a přejeme Vám pevné zdraví a vše dobré,
tým Katedry psychologie PF JU
26. 4. 2022


Psychologická pomoc pro občany - válka na Ukrajině

Informační odkazy - web ČMPS


V minulých dnech se ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v rozhovoru pro Aktuálně.cz vyjádřil ve smyslu, že nějaká míra fyzických trestů je přípustná a prospěšná pro děti. Vyjadřujeme rozhodný nesouhlas s takovým postojem k fyzickému trestání dětí.

Téma fyzických trestů u dětí je předmětem výzkumu ve vývojové psychologii a souvisejících disciplínách už desítky let, a výsledky výzkumů jsou jednoznačné. Fyzické tresty nemají žádné pozitivní vlivy na vývoj dětí.
Celé stanovisko Rady ČMPS zde na tomto odkazu.
(4. 2. 2022)


Krizová pomoc pro lidi zasažené bouří a tornádem 2021 - Adresář

Co je důležité: připravila Spondea Brno

Psychologická pomoc - pro občany - - - Psychologická pomoc - leták pro obce

(29. 6. 2021)


Rada Českomoravské psychologické společnosti podporuje Deklaraci podpory lidí v rámci genderové, sexuální a vztahové diverzity . Základní součástí práce psychologů ve všech odvětvích praxe i výzkumu musí být respekt k lidem, k jejich zkušenosti a jejich chápání sebe sama. Domníváme se, že to platí nejen pro psychology, ale zejména v našem oboru je to klíčová hodnota. Považujeme za zásadní, aby různorodost lidské zkušenosti, i v oblasti vztahů a prožívání vlastní genderové identity, byla respektována a chráněna společenskými autoritami, nikoli napadána a zpochybňována. Zároveň považujeme za důležité, aby problematika genderové, sexuální a vztahové identity byla odborně zkoumána bez nátlaku a v celé šíři.
Červenec 2021


K pořadu TV Nova Výměna manželek

V lednu 2021 Rada ČMPS obdržela dopis od psychologa, Mgr. Martina Letáka, s jehož závěry souhlasí a podporuje je. Dopis se souhlasem Mgr. Letáka uvádíme v plném znění.
(únor 2021)


Doporučení ke kontaktům dítěte v pěstounské péči

Dne 18. prosince 2020 obdržely nestátní neziskové organizace a osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv ke kontaktům dítěte v pěstounské péči nejen s rodiči. K tomuto dokumentu nyní probíhá diskuze zúčastněných subjektů.

Sekce pro náhradní rodinnou péči (NRP) při ČMPS se do této diskuze zapojuje stanoviskem, na jehož znění se shodli aktivní členové této sekce: doc. PhDr. Irena Sobotková, PhDr. Jaroslav Šturma, Mgr. Natalie Jeníčková, PhDr. Marcela Karásková, doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, PhDr. Simona Bělská, Mgr. Simona Kovářová, Mgr, Filip Jadlovec, Mgr. Ivan Ryšavý, Mgr. Bohumila Vokáčová.
V tomto stanovisku sekce NRP vyzdvihuje upřednostnění zájmu dítěte a zohlednění poznatků z vývojové psychologie i reálné praxe.
(2. 2. 2021)


Stanovisko Rady ČMPS

Rada ČMPS sleduje současná vyjádření ohledně poskytování psychoterapie v rámci zdravotnického systému a mimo něj. Zaznamenali jsme vyjádření Asociace klinických psychologů z 11. 11. 2020 a České psychoterapeutické společnosti JEP z 6. 11. 2020, která sdružuje psychoterapeuty působící v českém zdravotnictví. Podle nich není možné psychoterapii poskytovat jinak než v rámci zdravotního systému. Proti tomuto stanovisku se vyjádřil např. předseda České společnost kognitivně behaviorální terapie dr. Možný a dlouhodobě se proti tomuto pojetí vymezuje Česká asociace pro psychoterapii.

Považujeme za potřebné vyjádřit své přesvědčení, že psychoterapii jako činnost nelze omezit na systém zdravotnictví a že fakticky tomu tak není a nikdy nebylo. Domníváme se, že pro tento názor lze najít oporu v dosavadní běžné české praxi i ve zvyklostech vyspělých zemí (pro zájemce o více informací odkazujeme například na stránky Evropské asociace pro psychoterapii. Považujeme rovněž za nutné oddělit problematiku psychoterapie jako činnosti od problematiky hrazení psychoterapeutické péče.
VÍCE ZDE. 29. 11. 2020


ČMPS se připojuje k „Výzvě pobytovým sociálním službám a léčebnám“ organizace Život 90, která se týká možnosti návštěv v pobytových zařízeních sociálních služeb jako jsou domovy pro seniory nebo zdravotně postižené.
V zájmu duševního zdraví všech zúčastněných, a to klientů či pacientů, jejich rodinných příslušníků, pracovníků ve zdravotnictví i sociálních službách je nutné co nejdříve vyvinout a přijmout účinná opatření k zamezení izolace ubytovaných či dlouhodobě hospitalizovaných. Dlouhodobá nejistota, obavy o zdraví či život, bezmoc, zármutek nad strádáním či dokonce úmrtími, přepracovanost a další doprovodné pocity a prožívání vedou zákonitě k významnému zhoršení kvality života i zdraví.
Listopad 2020


Rada Českomoravské psychologické společnosti se znepokojením sleduje mediální vystupování dr. Jeronýma Klimeše a publicitu, které se mu dostává. V poslední době se ve sdělovacích prostředcích objevilo několik vystoupení dr. Klimeše, která jsou ve zřetelném rozporu s odbornými a etickými principy psychologické činnosti i elementární slušností. Jeho vyjádření v souvislosti s hromadnou vraždou v Ostravě, kde vulgárními slovy spekuloval o rodinách obětí tragického zločinu, nemá nic společného s psychologií. Jeho dohady o motivech k vraždám, jejichž fragmenty mohly být založeny na skutečných vědeckých zjištěních, byly z jeho strany dezinterpretovány zcela neprofesionálním a dehonestujícím způsobem. Více...
13. 12. 2019


Archiv sdělení 2011 - 2019