Novinky
 • 24. 01.
  O odkladu školní docházky a ped.-psych. poradnách v článku Jany a Hynka Cíglerových.
 • 30. 12.
  4. číslo E-psychologie právě vychází.
  Letáček ke stažení.
 • 24. 12.
 • 23. 12.
  Se zármutkem oznamujeme, že nás opustil PhDr. Karel Plocek, psycholog, překladatel, vysokoškolský učitel [parte].
 • 15. 11.
  S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustila
  prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc., významná dětská psycholožka, čestná členka ČMPS. Vzpomínáme. [parte]
 • 28. 09.
  Blahopřejeme dr. Jaroslavu Šturmovi, který je jeden z oceněných osobností letošního 28. září. Ceny udílí předseda Senátu ČR. (video).
 • 06. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 04. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 04. 08.
  Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon). Návrh se týkal znevýhodněného postavení soukromých dětských poradenských psychologů a speciálních pedagogů oproti jejich kolegům a kolegyním v síti PPP.
 • 23. 07.
  1. mezinárodní setkání sekce Politické psychologie – Psychologie demokracie při ČMPS.
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 24. 05.
 • 13. 05.
  Zveřejnili jsme záznamy přednášek webináře Sekce psychologie krizí, neštěstí a traumatu, ze dne 23. 4. 2021.
 • 04. 04.
  S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela PhDr. Hana Junová. Parte a vzpomínková stránka.
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
 • 21. 12.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
Pro veřejnost

Krizová pomoc pro lidi zasažené bouří a tornádem 2021 - Adresář

Co je důležité: připravila Spondea Brno

Psychologická pomoc - pro občany - - - Psychologická pomoc - leták pro obce

(29. 6. 2021)


K pořadu TV Nova Výměna manželek

V lednu 2021 Rada ČMPS obdržela dopis od psychologa, Mgr. Martina Letáka, s jehož závěry souhlasí a podporuje je. Dopis se souhlasem Mgr. Letáka uvádíme v plném znění.
(únor 2021)


Doporučení ke kontaktům dítěte v pěstounské péči

Dne 18. prosince 2020 obdržely nestátní neziskové organizace a osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv ke kontaktům dítěte v pěstounské péči nejen s rodiči. K tomuto dokumentu nyní probíhá diskuze zúčastněných subjektů.

Sekce pro náhradní rodinnou péči (NRP) při ČMPS se do této diskuze zapojuje stanoviskem, na jehož znění se shodli aktivní členové této sekce: doc. PhDr. Irena Sobotková, PhDr. Jaroslav Šturma, Mgr. Natalie Jeníčková, PhDr. Marcela Karásková, doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, PhDr. Simona Bělská, Mgr. Simona Kovářová, Mgr, Filip Jadlovec, Mgr. Ivan Ryšavý, Mgr. Bohumila Vokáčová.
V tomto stanovisku sekce NRP vyzdvihuje upřednostnění zájmu dítěte a zohlednění poznatků z vývojové psychologie i reálné praxe.
(2. 2. 2021)


Stanovisko Rady ČMPS

Rada ČMPS sleduje současná vyjádření ohledně poskytování psychoterapie v rámci zdravotnického systému a mimo něj. Zaznamenali jsme vyjádření Asociace klinických psychologů z 11. 11. 2020 a České psychoterapeutické společnosti JEP z 6. 11. 2020, která sdružuje psychoterapeuty působící v českém zdravotnictví. Podle nich není možné psychoterapii poskytovat jinak než v rámci zdravotního systému. Proti tomuto stanovisku se vyjádřil např. předseda České společnost kognitivně behaviorální terapie dr. Možný a dlouhodobě se proti tomuto pojetí vymezuje Česká asociace pro psychoterapii.

Považujeme za potřebné vyjádřit své přesvědčení, že psychoterapii jako činnost nelze omezit na systém zdravotnictví a že fakticky tomu tak není a nikdy nebylo. Domníváme se, že pro tento názor lze najít oporu v dosavadní běžné české praxi i ve zvyklostech vyspělých zemí (pro zájemce o více informací odkazujeme například na stránky Evropské asociace pro psychoterapii. Považujeme rovněž za nutné oddělit problematiku psychoterapie jako činnosti od problematiky hrazení psychoterapeutické péče.
VÍCE ZDE. 29. 11. 2020


Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu

Respekt - Rozum - Resilience: Doporučení z Psychologického ústavu AV ČR

"Jak žít spolu a s virem"
Zveřejňujeme leták se zásadami pro pomoc sobě a druhým.
Vznikl za spolupráce řady institucí i jednotlivců. Jeho cílem je podpořit společné zvládání pandemie koronaviru.
"Ať chceme nebo nechceme, patříme k sobě a potřebujeme se. Nejsme v tom sami."

KDE HLEDAT POMOC


Mobilní aplikace Koronavirus COVID-19 v České republice

Aplikace je centrální platformou pro klíčové a aktualizované informace pro občany z důvěryhodných zdrojů (státní správa, univerzity, experti). Obsahuje informace o doporučeních a nařízeních, prevenci, krizové připravenosti, odborné psychologické informace pro různé cílové skupiny a situace, adresář dostupných informačních a krizových linek a online zdrojů apod.

Více v celé zprávě (včetně odkazů pro další využití a kódu QR).


A další užitečné odkazy z psychologického pracoviště MVČR na tomto odkazu.

Co mohou senioři dělat pro svou duševní pohodu v období pandemie COVID-19?

Jak mluvit v době epidemie koronaviru s těmi, kteří mají obavy nebo potřebují pomoc?

Informační servis pro neslyšící - krátká videa

Nevypusť duši

Průběžně aktualizované informace katedry psychologie FSS MU: Koronavirus

První pomoc ve stavu nouze: promluvte si s psychoterapeutem

#Knihovny proti viru

Další shrnující přehled zdrojů možné pomoci z 21. 5. 2020.


Výzkumy:
COVID-19, personality and quality of life: Self-enhancement in the time of pandemic

Odkazy postupně přidáváme.Rada Českomoravské psychologické společnosti se znepokojením sleduje mediální vystupování dr. Jeronýma Klimeše a publicitu, které se mu dostává. V poslední době se ve sdělovacích prostředcích objevilo několik vystoupení dr. Klimeše, která jsou ve zřetelném rozporu s odbornými a etickými principy psychologické činnosti i elementární slušností. Jeho vyjádření v souvislosti s hromadnou vraždou v Ostravě, kde vulgárními slovy spekuloval o rodinách obětí tragického zločinu, nemá nic společného s psychologií. Jeho dohady o motivech k vraždám, jejichž fragmenty mohly být založeny na skutečných vědeckých zjištěních, byly z jeho strany dezinterpretovány zcela neprofesionálním a dehonestujícím způsobem. Více...
13. 12. 2019


Rada ČMPS a Etická komise ČMPS jsou znepokojeny tím, jakým způsobem se MUDr. Jaroslav Matýs na webovém magazínu Info.cz vyjadřoval o diagnózách Grety Thunbergové a jaké úsudky z nich vyvozoval. Ztotožňujeme se se stanoviskem výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP k tomuto případu ze dne 2. 10. 2019.
Dovolujeme si dodat, že všeobecně přijímaným etickým standardem pro psychology, psychiatry a příbuzné profese je také to, že by odborníci měli být nanejvýš zdrženliví v posuzování lidí, které neměli možnost vyšetřit. Ačkoli Greta Thunbergová zveřejnila, jaké poruchy jí byly diagnostikovány, není možné bez dalších informací vyslovovat soudy o míře jejího postižení v konkrétních sociálních, emočních nebo intelektových schopnostech. Takové jednání je neetické a představuje zřejmé odborné selhání. Je třeba pamatovat na to, že odborník nesmí využívat znalostí psychologie a souvisejících oborů k tomu, aby druhou osobu zesměšňoval, zahanboval, zlehčoval její postoje či tuto osobu jinak znevýhodňoval.

Žádáme proto kolegy o dodržování zásad odborné slušnosti a zdrženlivosti při vyjadřování se o konkrétních osobách, stejně jako o nositelích určité diagnózy či charakteristiky.
11. 10. 2019


Stanovisko rady ČMPS k aktivitám AKTIPu zveřejněných v TV dokumentu

Pořad ČT 1 nazvaný "Infiltrace", vysílaný dne 21. 5. 2018, vzbudil oprávněně vinu kritiky jak laické, tak i odborné psychologické, psychiatrické a vůbec lékařské veřejnosti. Rada Českomoravské psychologické společnosti se od praktik, které jsou v pořadu zobrazeny, důrazně distancuje. Takové přístupy nemají s psychologií a psychoterapií nic společného a výrazně poškozují dobré jméno našich oborů.
7. 6. 2018


Archiv sdělení 2011 - 2017