Novinky
 • 15. 01.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 11. ledna 2020 zemřel prof. Josef Švancara, čestný člen ČMPS. Poslední rozloučení se koná 17. 1. v kostele Svaté rodiny v Brně, Grohova ul. ve 13 hod.
 • 12. 01.
  Letošní Týden manželství: Manželství v síti, 10. - 16. 2. 2020 v celé ČR.
 • 02. 01.
  Vše dobré v novém roce 2020 přeje Rada ČMPS a redakční rada E-psychologie.
 • 30. 12.
  Vyšlo čtvrté číslo 13. ročníku E-psychologie.
  Letáček ke stažení.
 • 15. 12.
  Přestěhovali jsme web na novou adresu: https://cmpsy.cz :-)
 • 13. 12.
  Rada ČMPS vydala prohlášení k vystupování v médiích.
 • 29. 11.
  2. infomail členům poslán dnes:-)
 • 14. 11.
  Rozhovor s Hynkem Cíglerem o psychologickém testování ve Finmagu.
 • 23. 10.
  Scholars Program Overview - nabízí 39. Divize APA, termín 1. ledna 2020.
 • 12. 10.
  Nový Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019) byl schválen 9. října 2019. Psychologie je uvedena jako samostatný znalecký obor.
 • 11. 10.
  Aktuální stanovisko Etické komise a Rady ČMPS pro veřejnost.
 • 30. 09.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
 • 05. 06.
  Etická komise ČMPS oznamuje pozastavení příjmu stížností a podnětů.
 • 09. 04.
  Sekce pro výuku psychologie při ČMPS je od roku 2019 členem EFPTA.
 • 30. 03.
  Vydali jsme sborník příspěvků z Psychologických dnů 2018. Děkujeme autorům, recenzentům a editorům :-)
 • 06. 03.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
Cena Jiřího Hoskovce

Vyhlášení Ceny Jiřího Hoskovce 2020


Statut Ceny Jiřího Hoskovce

Preambule
Cena je udělována na počest významného českého psychologa prof. PhDr. Jiřího Hoskovce, CSc. (1933-2011). Jiří Hoskovec se věnoval zejména psychologii dopravy a historii psychologie.
Je autorem resp. spoluautorem řady knih a četných článků v oblasti obecné a aplikované psychologie. Na základě mezinárodní spolupráce a studijních pobytů integroval západní a východní trendy psychologie. Byl vedoucím redaktorem časopisu „Československá psychologie“ a koeditorem dalších odborných časopisů v různých zemích.
Cenu Jiřího Hoskovce (dále jenom „Cena“) vyhlašuje a uděluje Českomoravská psychologická společnost, z.s., Kladenská 48, 160 00 Praha 6 (dále ČMPS).
Cena se uděluje za významný přínos v rozvoji české psychologie. Může se jednat o významný počin v uplynulém období nebo o celoživotní přínos oboru. Posuzován je přínos v oblasti vědecké, pedagogické, praktické a mezinárodní spolupráce.
Cena se uděluje zpravidla každoročně. ČMPS si vyhrazuje právo Cenu v daném roce nevyhlásit.

Nominace
Nominovány mohou být fyzické i právnické osoby z ČR i zahraničí s významným vztahem k oboru psychologie. Nominaci může podat kdokoliv, nominující odpovídá za správnost všech údajů v nominaci uvedených. Cenu vyhlašuje Rada ČMPS každoročně na počátku kalendářního roku a uděluje ji v průběhu daného kalendářního roku. Nominace s příslušnou dokumentací se zasílají v elektronické podobě na adresu cmps@ecn.cz (nominace musí být podepsána a naskenována).
Nominace na udělení Ceny obsahuje:

 • jméno a příjmení kandidáta, tituly, resp. instituce
 • kontakt: e-mail, telefon, adresa
 • životopis, případně přehled publikační činnosti (v případě právnické osoby – její vizi a historii)
 • pracoviště (v případě fyzické osoby)
 • popis důvodů pro udělení Ceny – dosažené výsledky práce, ohlasy doma a v zahraničí, dopad na společnost, rozvoj vědeckého poznání
 • jako přílohu doporučujeme zaslat všechny podpůrné materiály, ilustrující přínos k rozvoji české psychologie kandidáta

Výběr laureáta
Před jednáním odborné poroty Rada ČMPS osloví jednotlivé nominované s vyjádřením souhlasu k jejich nominaci. Uvedený souhlas je podmínkou pro zařazení kandidátů pro jednání odborné poroty. O udělení Ceny rozhoduje odborná porota složená z členů Rady ČMPS a dalších členů, které nominuje a schvaluje Rada ČMPS. Členství v odborné porotě je čestné, dobrovolné a nezastupitelné. Celkově má porota 6-12 členů, předsedou poroty je předseda ČMPS. Porota se schází podle potřeby. Svolává ji předseda, porota je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů. Porota se usnáší o návrhu na udělení Ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda, případně jím pověřený zástupce. Porota si může vyžádat doplňující informace a stanoviska pro posouzení návrhů. Zároveň porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí.

Udělení Ceny
Cena je udělována zpravidla na národní konferenci ČMPS Psychologické dny. Cenu uděluje předseda ČMPS zpravidla s členem rodiny pana profesora Hoskovce, případně pověřený člen odborné poroty. Udělení Ceny se osvědčuje diplomem, který obsahuje jméno a příjmení laureáta (resp. instituce), datum narození/vzniku a datum udělení. Laureát kromě Ceny obdrží i finanční odměnu ve výši 10 000 Kč. Jeho jméno, resp. název instituce bude zveřejněno na webových stránkách ČMPS, Zpravodaji ČMPS a v dalších médiích.

Tento Statut nabývá účinnosti dne 29. 11. 2019 na základě schválení Radou ČMPS.