Novinky
 • 22. 06.
  Členský Zpravodaj ČMPS přichází tento týden do poštovních schránek, prozatím nabízíme úvodník pana předsedy.
 • 17. 06.
  JoVE Core Social Psychology - videa zaměřená na interaktivní výuku sociální psychologie, volně do 31. 12. 2020.
 • 08. 06.
  Sekce neuropsychologie zve na 1. webinář, 25. 6., 16.00,
  detaily zde.
 • 01. 06.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 05.
  Psychologické dny 2020 se budou konat 17. září na téma Zkušenosti epidemie. Vítáme Vaše příspěvky!
 • 22. 04.
  Vyšlo první číslo 14. ročníku E-psychologie. Letáček zde ke stažení.
 • 22. 04.
  Poslali jsme členstvu 4. infomail a přejeme všem dobrou mysl a pevné zdraví.
 • 16. 04.
  Projekt JUPSYCOR, Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR, je výzkum zaměřený na sběr anonymních informací o chování a prožívání lidí v mimořádné situaci šíření koronaviru v České republice. Děkujeme za Vaši účast ve výzkumu :-)
 • 07. 04.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
 • 05. 04.
  Stručná zpráva pro psychology od prezidentky IUPsyS.
 • 23. 03.
  Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu.
 • 15. 03.
  Doporučení od kolegů z Krizového štábu MV ČR.
 • 11. 03.
  Rada ČMPS se připojuje k vyjádření Psychosociálního intervenčního týmu ČR ze dne 4. 3. 2020 v souvislosti s nynější situací (Covid-19).
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je možné požádat do konce května 2020. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 15. 01.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 11. ledna 2020 zemřel prof. Josef Švancara, čestný člen ČMPS. Čest jeho památce.
 • 13. 12.
  Rada ČMPS vydala prohlášení k vystupování v médiích.
 • 14. 11.
  Rozhovor s Hynkem Cíglerem o psychologickém testování ve Finmagu.
 • 12. 10.
  Nový Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019) byl schválen 9. října 2019. Psychologie je uvedena jako samostatný znalecký obor.
 • 17. 09.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
Výroční zpráva za rok 2008

ČM Psychologická společnost v roce 2008 měla 875 individuálních členů a 2 členy kolektivní (Asociace klinických psychologů a Asociace poradenských psychologů). Rada ČMPS se v průběhu roku sešla 6x.

Organizační činnost ČMPS
 • Rada ČMPS průběžně připravovala XXVI. Psychologické dny na téma Já &my a oni, které se konaly ve dnech 4.- 6. září 2008 v Olomouci v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého. V 11 programových sekcích zaznělo na 95 přednášek, bylo prezentováno 43 posterů, proběhl 1 workshop a 1 panelová diskuse, celkový počet účastníků byl ke 300. Studenti z České asociace studentů psychologie udělili Studentskou cenu ČASP třem nejlepším posterům. Pro Psychologické dny byla zřízena samostatná webová stránka, která bude sloužit i dalším ročníkům konference.
 • Dne 13. 3. 2008 se konalo setkání pamětníků znovuobnovení Psychologické společnosti v roce 1958. Proběhlo za účasti doc. PhDr. Václava Břicháčka, doc. PhDr. Soni Hermochové, doc. PhDr. Jaroslavy Dittrichové, prof. PhDr. Jaromíra Janouška, PhDr. Hany Junové, prof. PhDr. Damiána Kováče, prof. PhDr. Jara Křivohlavého, PhDr. Luďka Kubičky, prof. PhDr. Pavla Říčana, doc. PhDr. Jana Srnce, PhDr. Evy Syřišťové a PhDr. Jiřího Špály. Účastníci si připomněli začátky Společnosti a tehdejší složité poměry, někteří přišli s podněty a úvahami nad rolí ČMPS v dnešní době.
 • Na akcích ČMPS (Psychologické dny, Klinicko-psychologické dny, semináře sekcí a pracovních skupin při ČMPS) byl realizován dotazníkový průzkum týkající se otázek celoživotního vzdělávání psychologů.
 • Rada ČMPS iniciovala pracovní schůzku zástupců všech kateder s akreditací studijního programu psychologie. Schůzka se konala dne 10. listopadu 2008 v Praze, zúčastnil se jí také prof. PhDr. Jiří Mareš z Akreditační komise vlády ČR a PhDr. Veronika Polišenská, Ph.D. za projekt Europsy.
 • S podporou ČMPS se konal dne 28. dubna 2008 v Praze 5. pracovní seminář Etické komise psychologů - (EKPsy) na téma Profese psychologa v současné společnosti (koordinátorka PhDr. Jana Procházková). Záznam ze semináře byl uveřejněn ve Čtvrtletním zpravodaji ČMPS č. 74/2008, s. 15-16 a je umístěn na webových stránkách ČMPS.
 • Rada ČMPS podala v roce 2008 tyto grantové žádosti: 3 projekty k Radě vědeckých společností při AV ČR, 1 projekt v koordinaci s Unií PA ČR k Národnímu vzdělávacímu fondu (Norské fondy) a 1 navazující projekt ve spolupráci s Unií PA ČR k MŠMT.
 • Vyšla 4 čísla elektronického časopisu E-psychologie. Časopis byl zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vycházejících v ČR. Byla vydána 4 čísla Čtvrtletního zpravodaje ČMPS.
 • Byl zajištěn překlad dvou článků, které vycházely z přednášek na mezinárodní konferenci o spiritualitě 2007, pro recenzní řízení v Čsl. psychologii (autoři: J.A. Belzen, U. Popp-Baier).
 • Dne 22. 5. 2008 byla provedena revize hospodaření ČMPS za účasti revizorů dr. Líznera a dr. Chovancové a hospodáře ČMPS dr. Mrštíka s pozitivním výsledkem. V říjnu 2008 provedlo Oddělení dotací FÚ pro Prahu 6 kontrolu přidělených prostředků ze státního rozpočtu za období 2002 až 2004, nebyly shledány žádné nedostatky.
 • V průběhu roku 2008 se rada ČMPS zabývala 4 stížnostmi na činnost psychologů.
Vzdělávací činnost

Sekce klinické psychologie při ČMPS (vedoucí Mgr. Ivana Holubcová) se podílela na 5 Klinicko-psychologických dnech:
 • 143. KPD - 14. ledna 2008 na téma: Kvalita života u dětí a dospívajících (koordinátor prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.)
 • 144.KPD - 10. března 2008 na téma: Kognitivní funkce (koordinátor PhDr. Petr Goldmann)
 • 145. KPD - 12. května 2008 na téma: Nadané děti v ohrožení - prevence, intervence (koordinátorka PhDr. Eva Vondráková)
 • 146. KPD - 13. října 2008 na téma: Posttraumatický růst a rozvoj (koordinátorka Mgr. Ivana Holubcová)
 • 147. KPD - 18. prosince 2008 na téma: Otázky validity projektivních metod (koordinátor PhDr. Petr Goldmann).

Sekce psychologie zdraví při ČMPS (předseda doc. PhDr. Vladimír Kebza)
uspořádala ve spolupráci s ÚPPV SU v Opavě a SZÚ v Praze ve dnech 23. - 25. 5. 2008 ve Vernířovicích u Šumperka celostátní konferenci s mezinárodní účastí.
Témata programu: Životní styl a zdraví – Stres v životě současnosti – Sociální opora – Kvalita života – Psychická a tělesná odolnost – Nerovnosti ve zdraví.

Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS (předsedkyně Mgr. Hana Chýlová)
Dne 11. 12. 2008 sekce uspořádala v Praze seminář na téma „Zátěžové situace spojené s nezaměstnaností a nezaměstnanými.“ Přednášeli PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D., Ing. Pavel Michálek, Ph.D., doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.

Sekce interkulturní psychologie při ČMPS
(předseda doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.)
Dne 13. 11. 2008 uspořádal výbor sekce první výcvikový seminář interkulturních dovedností pro psychology. Zpráva o semináři byla uveřejněna ve Čtvrtletním zpravodaji ČMPS, 76/2008, s.3.

Pracovní skupina pro neuropsychologii při ČMPS (vedoucí PhDr. Petr Kulišťák) uspořádala tyto semináře:

 • 24. 4. 2008 - 68. pracovní seminář neuropsychologů
  Mgr. Ondřej Bezdíček: Kalifornský test verbálního učení, druhé vydání: popis české verze testu, základních paměťových indexů a jejich vztahu k teoriím paměti.
 • 29. 5. 2008 - 69. pracovní seminář neuropsychologů
  Mgr. Magdaléna Koťátková: Agorafobie (úzkostné poruchy u žen)
 • 30. 10. 2008 - 70. pracovní seminář neuropsychologů
  PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.: Co nového ve světové neuropsychologii: kongres v Buenos Aires, International Neuropsychological Society, Mid-year Meeting, July 2-5, 2008, Palais Rouge, Buenos Aires, Argentina.
 • 27. 11. 2008 - 71. pracovní seminář neuropsychologů
  MUDr. et Mgr. Kristýna Drozdová: Způsoby hodnocení (skórování a interpretace) Reyovy figury, se zaměřením na hodnocení podle amerických autorů Meyerse a Meyerse.

Pracovní skupina E. Urbana pro náboženskou psychologii při ČMPS (vedoucí PhDr. Zbyněk Galvas) uspořádala v průběhu roku tyto přednášky:

 • 11. března 2008 - Jan Jandourek, Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.: Psychologické aspekty opouštění činné kněžské služby
 • 13. května 2008 - prof. PhDr. Pavel Říčan, Mgr. Pavlína Janošová, PhD.: Spirituální aspekty šikany
 • 14. října 2008 - Mgr. Vladislava Bartáková: O modlitbě z pohledu psychologa.

Pracovní skupina pro soudně znaleckou činnost v opatrovnických věcech při ČMPS (vedoucí PhDr. Eduard Bakalář)
se sešla zpravidla jednou za dva měsíce a diskutovala aktuální otázky z praxe soudněznaleckých posudků a vhodné postupy práce psychologa-soudního znalce.

Západočeská pobočka při ČMPS (předsedkyně PhDr. Blanka Šestáková)
uspořádala ve spolupráci s katedrou psychologie Pedagogické fakulty ZČU a psychologickým pracovištěm FN Plzeň dne 5. 12. 2008 Plzeňský Psychologický den III.: „Víme, co se děje?“ Zaznělo zde 9 referátů z různých oborů aplikované psychologie.

Projekty

V roce 2008 realizovala ČMPS tři projekty podporované Akademií věd ČR. Projekt Informační a poradenský servis ČMPS zabezpečil vydání čtyř čísel Čtvrtletního zpravodaje ČMPS, průběžnou aktualizaci webových stránek a písemné zodpovězení 11 dotazů z řad psychologů a veřejnosti.
Projekt Vědecká činnosti ČMPS v roce 2008 podpořil realizaci odborných akcí sekcí a pracovních skupin při ČMPS.
Projekt E-psychologie - elektronický časopis ČMPS zajistil vydání 4 čísel odborného recenzovaného periodika v prostředí internetu pro oblast psychologické teorie, výzkumu a praxe.
Rada ČMPS v součinnosti s předsednictvem Unie psychologických asociací ČR realizovala 4. a poslední rok projektu v programu vědy a výzkumu - mezinárodní spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Podpora účasti psychologů-reprezentantů ČR ve vrcholných orgánech EFPA.

Chod sekretariátu společnosti byl zajišťován z členských příspěvků, které byly rovněž použity pro finanční spoluúčast na výše zmíněných projektech.

V Praze 30. března 2009
PhDr. Jaroslav Šturma, předseda ČMPS